પરિપત્ર-૫૫૧: શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ થી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ એકેડેમિક કેલેન્ડરનો અમલ કરવા બાબત

પરિપત્ર-૫૫૧