પરિપત્ર-૫૬૬: યુનિવર્સીટી કક્ષાની આંતર કોલેજ રમતગમત સ્પર્ધાઓના આયોજન બાબત.

પરિપત્ર-૫૬૬