પરિપત્ર-૫૬૯ : ગુજરાતી, અંગ્રેજી તથા ભૌતિક વિજ્ઞાન ભવનના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની O.M.R. બેઈઝ M.C.Q. ટેસ્ટની માર્કિંગ સ્કીમ તથા મિનીમમ પાસીંગ સ્ટાન્ડર્ડ બાબત.

પરિપત્ર-૫૬૯