પરિપત્ર-૫૭૦ : ગુજરાતી, અંગ્રેજી તથા ભૌતિક વિજ્ઞાન ભવનના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની O.M.R. બેઈઝ M.C.Q. ટેસ્ટની તારીખ, સમય અને સ્થળ બાબત.

પરિપત્ર-૫૭૦