પરિપત્ર-૫૭૭: બી.એચ.એમ.એસ., પી.બી. બી.એસસી. નર્સિંગ, બી.એસસી. નર્સિંગ, એમ.પી.ટી. અને બી.ઓપ્ટોમેટ્રી અભ્યાસક્રમ દ્વિતીય વર્ષના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત

પરિપત્ર-૫૭૭