પરિપત્ર-૫૭૯ : “Department of Gujarati Literature & Tribal Folk Literature” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટેની OMR બેઇઝ્ડ MCQ ટેસ્ટની આન્સર કી બાબત.

પરિપત્ર-૫૭૯