પરિપત્ર-૫૮૦ : “Department of English & Comparative Literature Studies” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટેની OMR બેઇઝ્ડ MCQ ટેસ્ટની આન્સર કી બાબત.

પરિપત્ર-૫૮૦