પરિપત્ર-૫૮૧ : “Department of Physics” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટેની OMR બેઇઝ્ડ MCQ ટેસ્ટની આન્સર કી બાબત.

પરિપત્ર-૫૮૧