પરિપત્ર-૫૮૬ : યુનિવર્સિટી કક્ષાની આંતર કૉલેજ રમત-ગમત સ્પર્ધાઓના આયોજનમાં ફેરફાર બાબત.

પરિપત્ર-૫૮૬