પરિપત્ર-૫૯૨ : પ્રથમ/દ્વિતીય/તૃતીય સેમેસ્ટરમાં સીધો પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના એનરોલમેન્ટ/રજીસ્ટ્રેશન બાબત.

પરિપત્ર-૫૯૨