પરિપત્ર-૬૦૨ : બી.એડ્. અભ્યાસક્રમમાં સેમેસ્ટર-૧માં બાકી રહેતી ખાલી બેઠકો માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાબત.

પરિપત્ર-૬૦૨