પરિપત્ર-૬૧૪: “Department of Gujarati Literature & Tribal Folk Literature”, “Department of English & Comparative Literature Studies” તેમજ “Department of Physics” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટેની OMR બેઇઝ્ડ MCQ ટેસ્ટની ફાઈનલ આન્સર કી બાબત

પરિપત્ર-૬૧૪