પરિપત્ર- ૬૨૮: શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટિ વિસ્તારની કોલેજમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટિમાં એનરોલ થયેલ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવા બાબત

પરિપત્ર ૬૨૮