પરિપત્ર-૬૩૦ : બી.એડ્. અભ્યાસક્રમમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા ફાળવેલ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી બાબત.

પરિપત્ર-૬૩૦