પરિપત્ર-૬૩૧ : “Department of Gujarati Literature & Tribal Folk Literature” (જનરલ કેટેગરી) ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની લેખિત પરીક્ષામાં ક્વોલીફાઈડ થયેલ ઉમેદવારોની યાદી

પરિપત્ર-૬૩૧