પરિપત્ર-૬૩૬ : આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યાના પર્સનલ ઈન્ટરવ્યું માટેના કોલલેટર બાબત.

પરિપત્ર-૬૩૬