પરિપત્ર-૬૩૮ : શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીના તૃતીય ખેલકૂદ રમતોત્સવ બાબત.

પરિપત્ર-૬૩૮