પરિપત્ર-૬૩ : G.S.E.B. પુરક પરીક્ષા પાસ કરેલ વિદ્યાર્થીઓ તથા પ્રવેશથી વંચિત વિદ્યાર્થીઓ માટે બી. એસસી. સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ અંગે સુચના

પરિપત્ર-૬૩