પરિપત્ર-૬૪૩ : બી.એડ્., એમ.એડ્. તથા પી.જી.ડી.એસ.એચ.એમ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓના રજીસ્ટ્રેશન બાબત.

પરિપત્ર-૬૪૩