પરિપત્ર ૬૪૯: બી. એસ. સી. નર્સિંગ પ્રથમ વર્ષ પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત

First Nursing Exam Centre