પરિપત્ર ૬૫૦: બી. એચ. એમ. એસ. દ્વિતીય વર્ષ પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત

BHMS Centre