પરિપત્ર-૬૪ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બી.એસસી. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોમાં સેમેસ્ટર-૧ માં ખાલી રહેલ સંભવિત જગ્યાઓ ની યાદી

પરિપત્ર-૬૪