પરિપત્ર-૬૫૨ : “Department of English & Comparative Literature Studies”, “Department of Physics”, “Department of Gujarati Literature & Tribal Folk Literature” (જનરલ કેટેગરી) તથા (એસ.ઈ.બી.સી કેટેગરી) ના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરના પર્સનલ ઈન્ટરવ્યું મુલતવી રાખવા બાબત.

પરિપત્ર-૬૫૨