પરિપત્ર-૬૫૩: શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બી.એડ. અને એમ.એડ. કોલેજોની ફિક્સ ડીપોઝીટ બાબત.

પરિપત્ર-૬૫૩