પરિપત્ર-૬૬૧ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૮ માં લેવાનાર પરીક્ષાઓના સબસેન્ટર બાબત.

પરિપત્ર-૬૬૧