પરિપત્ર-૬૭૫: રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ અંતર્ગત “રાષ્ટ્રીય એકતા શપથ” કાર્યક્રમ બાબત.

પરિપત્ર-૬૭૫