પરિપત્ર-૬૯૧: વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના વિધાર્થીઓની પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃતિની પ્રપોઝલ ઓનલાઈન ફોરવર્ડ કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૬૯૧