પરિપત્ર-૭૦૨ : બી.એસસી. નર્સિંગ, પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ, બી.પી.ટી., બી.આર્ક. તથા એમ.પી.ટી. અભ્યાસક્રમના એનરોલમેન્ટ/રજીસ્ટ્રેશન બાબત.

પરિપત્ર-૭૦૨