પરિપત્ર-૭૦૩ : બી.આર્ક. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ અને સેમેસ્ટર-૫ ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૭૦૩