પરિપત્ર-૭૦૫ : પ્રથમ વર્ષ બી.એચ.એમ.એસ., બી.એસસી. નર્સિંગ અને પી.બી.બી.એસસી. નર્સિંગના ઇન્ટર્નલ માર્કની એન્ટ્રી બાબત.

પરિપત્ર-૭૦૫ : પ્રથમ વર્ષ બી.એચ.એમ.એસ., બી.એસસી. નર્સિંગ અને પી.બી.બી.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમના ઇન્ટર્નલ માર્કની એન્ટ્રી બાબત.