પરિપત્ર-૭૦૬ : પ્રથમ વર્ષ એમ.બી.બી.એસ. અભ્યાસક્રમના એકેડેમિક કેલેન્ડર બાબત.

પરિપત્ર-૭૦૬