પરિપત્ર-૭૦૯: રજીસ્ટ્રારની જગ્યા માટેની જાહેરાત ક્રમાંક: ૦૨/૨૦૧૮ તેમજ જાહેરાત ક્રમાંક: ૦૪/૨૦૧૮ (Corrigendum) રદ્દ કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૭૦૯