પરિપત્ર-૭૧૨ : બી.એ. અને બી.કોમ. સેમેસ્ટર-૧ ના કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશન વિષયની પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર-૭૧૨