પરિપત્ર-૭૧૬ : ઈ-ટેન્ડર નોટીસ નં. ૨/૨૦૧૮ આઉટસોર્સથી મેનપાવર પૂરો પાડવા અંગેના ટેન્ડરોની ફાઈનાન્શિયલ બીડ ઓપનીંગની મીટીંગ બાબત.

પરિપત્ર-૭૧૬