પરિપત્ર-૭૧૭ : ઈ-ટેન્ડર નોટીસ નં. ૩/૨૦૧૮ આઉટસોર્સથી ખાનગી પ્રિન્ટીંગની કામગીરી અંગેના ટેન્ડરોની ફાઈનાન્શિયલ બીડ ઓપનીંગની મીટીંગ બાબત

પરિપત્ર-૭૧૭