પરિપત્ર-૭૨૨ : “RFP for the selection of Architect Service” અન્વયે પ્રિ-ટેકનીકલ બીડમાં માન્ય અને અમાન્ય થયેલ ટેન્ડરો બાબત.

પરિપત્ર-૭૨૨