પરિપત્ર-૭૨૯ : એમ.બી.બી.એસ, બી.એચ.એમ.એસ, બી.એસસી. નર્સિંગ, પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ, બી.પી.ટી.,બી.ઓપ્ટોમેટ્રી તથા એમ.પી.ટી. અભ્યાસક્રમના એનરોલમેન્ટ/રજીસ્ટ્રેશન બાબત.

પરિપત્ર-૭૨૯