પરિપત્ર-૭૩૪ : સેમેસ્ટર-૨, સેમેસ્ટર-૪ અને સેમેસ્ટર-૬ ની યુનિવર્સિટી કક્ષાની પરીક્ષાઓ શરૂ થવાની સંભવિત તારીખ બાબત.

પરિપત્ર-૭૩૪