પરિપત્ર-૭૩૭ : પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષ બી.એચ.એમ.એસ., બી.એસસી. નર્સિંગ અને પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમના પાર્ટ એક્ઝામ (પુરક પરીક્ષા) ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૭૩૭ : પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષ બી.એચ.એમ.એસ., બી.એસસી. નર્સિંગ અને પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમના પાર્ટ એક્ઝામ (પુરક પરીક્ષા) ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.