પરિપત્ર-૭૪ : G.S.E.B. પુરક પરીક્ષા પાસ અને પ્રવેશથી વંચિત વિદ્યાર્થીઓના બી.એસસી. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે

પરિપત્ર-૭૪