પરિપત્ર-૭૫૦ : બી.આર્ક. અને પી.જી.ડી.એસ.એચ.એમ. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૧ ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૭૫૦ : બી.આર્ક. અને પી.જી.ડી.એસ.એચ.એમ. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૧ ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.