પરિપત્ર-૭૫૨ : વડોદરા જીલ્લાના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓની ટેબલેટની ફી પરત કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૭૫૨