પરિપત્ર-૭૫૫ : વિજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વિનયન, શિક્ષણ અને કાયદા વિદ્યાશાખાના સેમેસ્ટર-૨-૪-૬ ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૭૫૫ : Exam Form Circular 755- Feb 2019