પરિપત્ર-૭૫૬ : ગત ઓકટોબર/નવેમ્બર/ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ માં લેવાયેલ વિજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વિનયન, શિક્ષણ અને કાયદા વિદ્યાશાખાના સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ના પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં નોંધાયેલ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી બાબત.

પરિપત્ર-૭૫૬ : ગત ઓકટોબર/નવેમ્બર/ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ માં લેવાયેલ વિજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વિનયન, શિક્ષણ અને કાયદા વિદ્યાશાખાના સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ના પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં નોંધાયેલ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી બાબત.