પરિપત્ર-૭૫૮ : નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રીડીટેશન કાઉન્સિલ, બેન્ગલુંરું દ્વારા કરવામાં આવેલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રીડીટેશનની માહિતી બાબત.

પરિપત્ર-૭૫૮ : નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રીડીટેશન કાઉન્સિલ, બેન્ગલુંરું દ્વારા કરવામાં આવેલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રીડીટેશનની માહિતી બાબત.