પરિપત્ર-૭૮૧ : બી.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમની પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

પરિપત્ર-૭૮૧ : બી.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમની પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.