પરિપત્ર-૭૮૬: પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ  ડીપ્લોમાં ઇન સેનિટેશન એન્ડ હેલ્થકેર મેનેજમેન્ટ સેમેસ્ટર- ૧ ના પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત

પરિપત્ર-૭૮૬