પરિપત્ર-૭૯૪ : બી.એ. સેમેસ્ટર-૬ મુખ્ય અંગ્રેજી (Core English) વાઈવા/પ્રેક્ટીકલ ના માર્ક્સ મોકલવા બાબત.

પરિપત્ર-૭૯૪ : બી.એ. સેમેસ્ટર-૬ મુખ્ય અંગ્રેજી (Core English) વાઈવા/પ્રેક્ટીકલ ના માર્ક્સ મોકલવા બાબત.