પરિપત્ર-૮૧ : બી.એસસી. સેમેસ્ટર-૧ માં ખાલી બેઠકો માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાબત.

પરિપત્ર-૮૧