પરિપત્ર-૮૨૪ : એમ.એ./એમ.કોમ./એમ.એસસી./એમ.એસ.ડબ્લ્યુ./એલએલ.બી. પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ અંગે સુચના.

પરિપત્ર-૮૨૪